گفتگوی رادیویی دکتر محمدحسین یزدی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات واکسن و مدیر گروه ایمنوتراپی پژوهشکده علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون واکسن کرونا و زمان دستیابی به آن

گفتگوی رادیویی دکتر محمدحسین یزدی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات واکسن و مدیر گروه ایمنوتراپی پژوهشکده علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران با برنامه تهران کلینیک از رادیوتهران

گفتگوی رادیویی دکتر محمدحسین یزدی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات واکسن و مدیر گروه ایمنوتراپی پژوهشکده علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران با برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران پیرامون واکسن کرونا و زمان دستیابی به آن با برنامه تهران کلینیک از رادیوتهران

Show More